Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2021 GF / Bestyrelsens beretning for året 2020

2020 har været et mærkeligt år for Danske Slægtsforskere. Der er egentlig sket meget, men året har samtidig været præget af en uvelkommen gæst, Coronaen.

Bestyrelsesmøderne har til dels været holdt digitalt. Det har vist sig, at denne mødeform – på trods af den manglende fysiske tilstedeværelse – har været effektiv, selv om der er en fornemmelse af, at de små detaljer og indskydelser og underfundigheder går tabt. Så på sigt vil det ikke være hensigtsmæssigt at fortsætte rent digitalt. Vi glæder os til igen at ses ansigt til ansigt.

I efteråret valgte Ivan Jensen at trække sig fra sin post i bestyrelsen, hvor han sad som indvalgt fra Lokalforeningsrådet. Vi vil gerne hermed takke Ivan for den store indsats, han har ydet i den tid, han har siddet i bestyrelsen, især i forbindelse med arbejdet med hjemmesiden. I hans sted er indtrådt Kurt Pajbjerg, Viborg.

Vores planlagte ÅbentHus arrangementer forsvandt også i Coronaens skygge. Vi håber dog at kunne genoptage dem i det kommende år.

Administrationen

2020 var året, hvor vi for første gang skulle opkræve kontingenter via et helt nyt og anderledes medlemssystem. Dette taget i betragtning, gik opkrævningen bedre end forventet, selv om opkrævningstidspunktet blev lidt senere end normalt. Dette har vi rettet op på i år.

Der er stor tilfredshed med det nye medlemssystem, der giver en række fordele i forhold til det tidligere, både for medlemmer og for lokalforeninger – om end vi er begrænset af, at der er tale om et standardsystem og ikke et eget-udviklet system.

Økonomi

Resultatet for 2020 blev tilfredsstillende med et væsentligt overskud i foreningen. Det var større end budgetteret blandt andet på grund af Corona-effekten: Færre bestyrelsesmøder, nedskaleret generalforsamling og ingen møder i lokalforeningsrådet. Derudover har vi kunnet optimere arbejdet i både ekspedition og regnskabsførelse som følge af de nye systemer. Endelig kunne vi med 3 nye udgivelser i 2020 notere os et markant øget salg af bøger og andre materialer.

Slægtsforskeren

Medlemsbladet har fået del i nogle fondsmidler, som foreningen har fået tildelt, og det har betydet, at det kan udgives med flere sider og dermed endnu mere læsestof. I gennemsnit har bladene været oppe på 56 sider. Målet er fortsat at rumme alt, hvad der har interesse for slægtsforskere, såvel metoder, kilder og IT, som gode, inspirerende slægtshistorier finder i stigende omfang vej til spalterne. Skrivelysten hos medlemmerne fejler ikke noget, så redaktionen lider uhyre sjældent under stofmangel, tværtimod må folk nu og da vente nogle måneder på at se deres indlæg på tryk. Stor tak til alle bidragyderne.

Hjemmesiden

Den nye hjemmeside blev sat i drift 1. januar 2020, og den udbygges og opdateres løbende med nye sider og funktionaliteter, ofte på baggrund af konkrete henvendelser fra medlemmerne.

En af de nye funktioner er muligheden for at uploade sin gedcom-fil, således at oplysningerne heri bliver gemt for eftertiden.

Forum

Der er kommet nye moderatorer i flere af grupperne – velkommen til dem og tak til dem, der har trukket et læs igennem mange år. Det er tydeligt, at der stadig er mange slægtsforskere, der foretrækker at bruge en hjemmeside til at søge hjælp frem for den mere flygtige Facebook. Hver gruppe får typisk mere end 20 nye indlæg hver dag, og den store fordel i forhold til Facebook er, at indholdet i Forum kan googles direkte.

Nyhedsbreve

Bestyrelsen besluttede, at vi ville give vores nyhedsbreve en make-over, så de nu fremtræder i lækkert og moderne design. Vi har i løbet af året udsendt i alt 13 nyhedsbreve. Det har været en god mulighed for kontakt til medlemmerne, og af statistikkerne kan vi se, at det enkelte nyhedsbrev bliver flittigt læst, og at læserne klikker på de links, der er i nyhedsbrevet.

Publikationer og materialesalg

Materialesalget i 2020 tegnede sig for en langt større del af foreningens indtægter end tidligere. Det skyldes især tre nye udgivelser fra foreningen: ”Find din familie – slægtens gåder i 1900-tallet”, ”Slægtshistoriske Temaer” og en helt ny udgave af ”Sogn – Herred – Amt”. Derudover blev materialesalget udvidet med en række titler fra andre forlag.

Med mere end 1.600 bøger solgt i 2020 har Danske Slægtsforskere webshop markeret sig som stedet, hvor man finder de materialer om slægtsforskning, som man har behov for.

Facebook og andre internetkanaler

FB-siden, Danske Slægtsforskere, er foreningens ansigt udadtil på Facebook (for dem, der ikke benytter hjemmesider så ofte). Det er en god mulighed for at promovere foreningen og gøre opmærksom på fx nye publikationer, særlige tilbud og andet godt fra foreningen, og vi ser den som et godt supplement til vores andre medlemsrettede kanaler.

Slægtsforskning. Gruppen er nu vokset til 23.000 medlemmer, og der er stor aktivitet med mange spørgsmål og utroligt mange søde og hjælpsomme personer, der står på spring for at svare på de spørgsmål, der dukker op.

DNA-Slægtsforskning med knap 2000 medlemmer, hvor man kan blive inspireret eller få hjælp til at komme i gang med eller videre med sine DNA-undersøgelser.

Genealogy Research Denmark er en ny gruppe, oprettet i 2020, der er specielt målrettet engelsktalende slægtsforskere, der har brug for hjælp til deres forskning efter danske aner. Gruppen er kommet godt i gang og har allerede mere end 500 medlemmer.

Slægtshistorier er også en ny gruppe, hvor medlemmerne har mulighed for at dele deres gode historier om slægten, lægge billeder op og i det hele taget hygge sig sammen.

I april lancerede Danske Slægtsforskere en ny kanal til formidling: podcasts, som forhåbentlig vil nå ud til nye målgrupper. Mette Borchert Vahlun meldte sig efter et opslag i Slægtsforskeren og gik straks i gang med at producere programmer. Hun lagde ud med en ny podcast hver anden uge, hvilket var en lidt stor mundfuld, så hyppigheden er gået noget ned. Indholdsmæssigt er Mette kommet omkring både praktiske tips til slægtsforskning og interviews med personer, der har spændende oplevelser og erfaringer at fortælle om. Desværre ligger produktionen stille i øjeblikket, coronaramt, som så meget andet.

Slægtsforskernes Bibliotek

Også Slægtsforskernes Bibliotek var Corona-ramt i 2020 med perioder, hvor der var helt lukket ned. Alligevel er det lykkedes at digitalisere mere end 3.100 titler, hvilket er en markant stigning i forhold til året før. Det samlede antal online-titler har nu passeret 8.000. Også brugen af biblioteket blev forøget, og vi skønner, at der var mindst 675.000 downloads af bøger – online adgang til bøger er netop i denne tid vigtig for historikere, slægtsforskere og andre.

Mod slutningen af 2020 indgik vi aftale med Skolemuseum Sønderjylland om overdragelse af en unik samling af skolehistoriske skrifter. Overdragelsen er sket med henblik på digitalisering af den store samling. Den landsdækkende samling består af årsskrifter fra en lang række skoleinstitutioner såsom latinskoler, realskoler, gymnasier, lærerseminarier, højskoler m.fl. De dækker fra begyndelsen af 1800-tallet og frem til slutningen af 1900-tallet.

Biblioteket har i lyset af de nye, store samlinger udvidet kapaciteten i Albertslund med flere arbejdspladser og flere skannere m.v., der nu står parat, til det igen bliver muligt at åbne for aktiviteterne på stedet.

En mere detaljeret årsberetning for Slægtsforskernes Bibliotek findes på https://slaegtsbibliotek.dk/, som er bibliotekets nye hjemmeside. Her er der adgang til de forskellige søgemuligheder i biblioteket, ligesom man kan finde lister over online titler m.v.

Lokalforeningsrådet

I årets løb er der to foreninger, der har opsagt deres partnerskabsaftale, da foreningerne er blevet nedlagt, nemlig Hvidovre og Vestsjælland. Herudover er en ny partnerskabsaftale på vej i det midtjyske.

På grund af Corona-epidemien er det ikke lykkedes at få afholdt møder i Lokalforeningsrådet i det forløbne år. Det betyder blandt andet, at begge vores repræsentanter i Danske Slægtsforskeres bestyrelse er på valg ved det førstkommende møde.

Markedsførings- og Aktivitetsudvalget

Udvalget har haft et roligt år, grundet Corona-epidemien. Der har ikke været brug for genoptryk af de sædvanlige foldere m.v. Udvalget har holdt et enkelt online-møde, hvor man planlagde en hvervekampagne og overvejede nye medlemstiltag.

Slægtshistorisk Weekend

På trods af Coronaen lykkedes det at gennemføre Slægtshistorisk Weekend på Nørgaards Højskole. Det var et vellykket arrangement med nye indslag i form af interaktive foredrag.

Slægtsforskerprisen blev tildelt Slægtsforskernes Bibliotek for det fantastiske arbejde, som de frivillige gennem deres indsats har gjort for at gøre slægts- personal- og lokalhistoriske kilder digitalt tilgængelige for alle med interesse inden for disse områder.

Doedsregister.dk

Kort tid før jul lykkedes det at blive klar med årets julegave til danske slægtsforskere, nemlig hjemmesiden https://doedsregister.dk/default.aspx, hvor man kan finde oplysninger om alle personer, der er døde i perioden 1943-1969. Man kan finde dødsdato og -sted samt hvor personen boede på dødstidspunktet. Endvidere kan man for personer døde i perioden 1943-1945 også se dødsårsagen og personens civilstand. Statistikken viser, at der er ca. 5000 søgninger og ca. 1500 resultatvisninger hver dag.

Rigsarkivet

Danske Slægtsforskere noterer sig med glæde, at samarbejdet mellem Rigsarkivet og Danske Slægtsforskere kører gnidningsfrit. Vi holder jævnligt møder, hvor vi udveksler informationer, og vi deltager også i Arkivalier Onlines Brugerråd og i KildeIndtastningsKomiteen.