Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for Slægtsforskning Kongeaaen


Vedtaget på den ekstraordinære generalsamling den 23 oktober 2018

$ 1. Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Slægtsforskning Kongeaaen.
2. Foreningen har hjemsted i Vejen Kommune.
3. Slægtsforskning Kongeaaen er en selvstændig forening med partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere og følger regelsættet derfra.

$ 2. Formål

Slægtsforskning Kongeaaens formål er at skabe et regionalt forum for slægtshistorie ved at:
1. Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægtshistorie
2. Udbrede kendskabet til lT omkring slægtshistorie
3. Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
4. Udbrede kendskabet til slægtshistorie via hjemmesiden www.slaegt.dk/lokalforeninger/kongeaaen"

$ 3. Medlemmer og kontingent

1. Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning.
2. Det er medlemmets pligt at holde Slægtsforskning Kongeaaen opdateret om sin e-mailadresse.
Dette kan enten ske via indberetning på foreningens hjemmeside eller ved at oplyse e-mailadressen
direkte til Slægtsforskning Kongeaaens bestyrelse.
3. Kontingent til foreningen for det kommende år fastlægges på den årlige generalforsamling.
Kontingentet forfalder d. 1. januar og skal være betalt senest d. 3'1. januar.
4. Kontingentet opkræves af Danske Slægtsforskere på vegne af Slægtsforskning Kongeaaen

$ 4. Eksklusion

1. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende opfører sig i strid med
foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov
måde har tilsidesat sine medlemspligter.
2" Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

$ 5. Bestyrelsen

1. Slægtsforskning Kongeaaen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en
generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen således, at 2 vælges i lige år
og 3 vælges i ulige år.
2. Derudover vælges 2 suppleanter begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
3. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og som minimum vælges formand og kasserer.
4. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret, ligesom den samlede
bestyrelse afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til
løsning af specifikke opgaver.
5. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af
bestyrelsesmedlemmerne kræver det. lndkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og
der skal føres beslutningsreferat.
6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved
simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

$ 6. Generalforsamling

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned"
3. Ordinær generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel. lndkaldelse skal indeholde
dagsorden og de fornødne bilag.
4. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:
a) Valg af dirigent og referent
b) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
c) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
d) Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for det kommende år
e) Valg af medlemmer til bestyrelsen
f) Valg af suppleanter til bestyrelsen
S) Valg af revisor og revisorsuppleant
h) Behandling af indkomne forslag
i) Eventuelt
5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.
6. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe en skriftlig
fuldmagt.
7. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
8. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.
9. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede.
10. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal med mindre andet følger af
vedtægterne.
11. Hvert medlem har en stemme.

$ 7. Regnskab og formue

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor.
side 2 af 4
Vedtægter for Slægtsforskning Kongeaaen
Vedtaget på den ekstraordinære generalsamling den 23 oktober 2018
3. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab.
4. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner
kan ikke finde sted under disse vedtægter.

$ 8. Ekstraordinær generalforsamling

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne
skriftligt forlanger det med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet.
2. lndkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har
modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

$ 9. Tegning og hæftelse

1. Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab.
2. Kassereren kan ikke uden formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud
over almindelig forretningsgang.
3. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af
foreningen påhvilende pligter.

$ 10. Vedtægtsændringer

1. Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de
fremmødte stemmer.
2. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.
3. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 213 af de fremmødte stemmer, skal forslaget,
såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4
uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig
stemmeflerhed.

$ 11. Opløsning

1. Slægtsforskning Kongeaaen kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær
generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af , at 3/4 at
de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinæere generalforsamling
stemmer for opløsning.
2. Foreningens formue og arkiv vil efter opløsningen blive overdraget til foreningen Danske
Slægtsforskere

Vedtaget på den ekstraordinære generalsamling den 23 oktober 2018

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14 Januar 2014.
Rettet på den ekstraordinære generalsamling den 23. Oktober 2018

Underskrevet af ordstyrer

Kirsten Sanders