Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Udvalget for samarbejde med slægtsforeninger

Udvalget for samarbejde med slægtsforeninger

Kommissorium

Kommissorium for Udvalget for Samarbejde med slægtsforskerforeninger i ind- og udland.

Formål: Samarbejde med andre landsdækkende foreninger.

 

Samarbejde med arkiver, såvel statslige som lokale, for at fremme slægtsforskningen i Danmark.

Samarbejde med vore nabolandes slægtsforskerforeninger.

Valg af udvalgsmedlemmer

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmerne til Udvalget for eksternt samarbejde. Genvalg og nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalget består af mindst 4 bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, hvoraf den ene vælges som formand. Derudover supplerer udvalget sig med medlemmer fra Danske Slægtsforskeres medlemskreds, i alt max. 8 medlemmer. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Organisering af udvalget

Udvalget har beføjelse til at nedsætte underudvalg med deltagelse af eksterne medlemmer.

Udvalget har beføjelse til at træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Beslutningerne må dog ikke være i strid med bestyrelsesbeslutninger.

Udvalget er alene ansvarlig over for Danske Slægtsforskeres bestyrelse.

Økonomi

Udvalget udarbejder budgetforslag, som indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Omkostningerne optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget og forhandles løbende for et år ad gangen. Udvalgsformanden er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget.


Udvalgsmedlemmer: