Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter vedtaget 16.03.2022

Vedtægter for Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn


§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Hillerød og omegn. Foreningens hjemsted er formandens bopæl i området. Danske Slægtsforskere Hillerød er en selvstændig forening i tilknytning til Danske Slægtsforskere.

§ 2. Formål
Formål for Danske Slægtsforskere Hillerød er at skabe et lokalt forum for slægtsforskning og slægtshistorie ved at:

• Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed, relateret til slægtsforskning, slægtshistorie og lokalhistorie
• Formidle kendskabet til slægtsforskning og slægtshistorie, via brug af IT og internet
• Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
• Formidle kendskabet til slægtsforskning, slægtshistorie og Danske Slægtsforskere Hillerøds aktiviteter, via foreningens hjemmeside.

§3. Medlemmer og kontingent
Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning og lokalhistorie.

To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, på samme måde som enkeltmedlemmer.

Det er medlemmets pligt at holde Danske Slægtsforskere Hillerød opdateret om sin e-mailadresse og postadresse. Dette kan enten ske via indberetning på foreningens hjemmeside eller ved at oplyse e-mailadressen og postadressen direkte til bestyrelsen for Danske Slægtsforskere Hillerød.

Kontingent til foreningen fastlægges for det kommende år på den årlige generalforsamling.
Kontingentet forfalder 01.01. og skal være betalt senest den 31.01.
Kontingent opkrævning sker via Danske Slægtsforskere.

§ 4. Bestyrelsen
Danske Slægtsforskere Hillerød ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer, så 4 vælges i lige år for 2 år ad gangen, og 3 vælges i ulige år, for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter, samt revisor og dennes suppleant, alle for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men uden stemmeret. Bestyrelsen afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 5. Generalforsamling
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelse sker via e-mail og via foreningens hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og fornødne bilag.

Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde minimum følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for efterfølgende år
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe 1 skriftlig fuldmagt. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er tilstede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme. Begge medlemmer af en familie har stemmeret.

§ 6. Regnskab og formue
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan kun finde sted ved en beslutning truffet på en generalforsamling.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§8. Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

§9. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny ekstraordinær generalforsamling, tidligst 2 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§10. Eksklusion
Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, som har handlet til skade for foreningen. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

§11. Opløsning
Danske Slægtsforskere Hillerød kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at ¾ af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Foreningens formue og arkiv bliver efter opløsningen overdraget til Danske Slægtsforskere. Protokoller m.v. deponeres på lokalhistorisk arkiv i Hillerød.

 

Således vedtaget på generalforsamling onsdag den 16.03.2022 i Kedelhuset, Hillerød