Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Om os / Om foreningen / Vedtægter

Vedtægter 2022  

Vedtægter som besluttet på den ordinære generalforsamling 23. april 2022. 

Vedtægter for Danske Slægtsforskere 

 1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er Danske Slægtsforskere (Danish Genealogical Society). Hjemstedet er ekspeditionens adresse. 

 2. Formål
  Danske Slægtsforskere er en almennyttig forening. Foreningens formål er at udbrede viden om og forskning inden for slægts-, personal- og lokalhistorie i Danmark.
   
  Foreningens formål virkeliggøres bl.a. ved at:  
   
  •    Digitalisere og offentliggøre kildematerialer fra kulturarven  
  •    Støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet  
  •    Samarbejde med arkiver, museer, biblioteker og andre institutioner  
  •    Repræsentere slægtsforskningens interesser over for myndigheder og arkiver   
  •    Formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v.  
  •    Samarbejde med andre foreninger med samme eller beslægtede formål i ind- og udland.  

 3. Medlemmer
  Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent. Personlige medlemmer og kontaktpersoner optaget i medlemsfortegnelsen kan deltage i generalforsamlingen. Valgbarhed til bestyrelsen og andre tillidsposter kræver personligt medlemskab.
   
  Stk. 2. To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling ganske som enkeltmedlemmer, dog modtager husstanden kun ét eksemplar af trykte publikationer.  
   
  Stk. 3. Medlemsoplysninger må ikke videregives eller sælges til tredjepart.  
   
  Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.  
   
  Stk. 5. Et medlem, der ikke betaler sit kontingent, bliver rykket. Hvis betalingen ikke er indkommet senest en måned efter rykkerskrivelsen, udmeldes medlemmet af foreningen.  
   
  Stk. 6. Efter indstilling fra bestyrelsen kan generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer beslutte at ekskludere et medlem, som handler til skade for foreningen. Såvel bestyrelsen som medlemmet kan skriftligt fremlægge deres endelige synspunkter, som vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 4. Lokalforeninger
  En lokalforening er en forening, der har indgået partnerskabsaftale. Lokalforeningens vedtægter må ikke stride mod Danske Slægtsforskeres vedtægter. 

 5. Lokalforeningsråd
   Lokalforeninger, der har indgået partnerskabsaftale, kan sende op til to delegerede til Lokalforeningsrådet.  
   
  Stk. 2. Lokalforeningsrådet mødes op til to gange om året og vælger af sin midte 2 medlemmer til Danske Slægtsforskeres bestyrelse. Stemmeberettigede og valgbare ved valget er medlemmer af Danske Slægtsforskere. De af Lokalforeningsrådet valgte to bestyrelsesmedlemmer er i deres funktionsperiode fødte medlemmer af Lokalforeningsrådet.  
   
  Stk. 3. Lokalforeningsrådets opgaver er at inspirere Danske Slægtsforskere til aktiviteter, projekter og udviklingsopgaver samt i ønsket omfang at inspirere og koordinere aktiviteter mellem lokalforeningerne. 
   
 6. Bestyrelse
  Foreningen ledes af en formand, en kasserer og ni bestyrelsesmedlemmer, der vælges for to år ad gangen. Formanden vælges i lige år, 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 4 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. Genvalg kan finde sted. De sidste to bestyrelsesmedlemmer vælges af Lokalforeningsrådet, se § 5, stk. 2. 
   
  Stk. 2. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen på foreningens generalforsamling for et år. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant i stedet. Suppleanten forbliver medlem af bestyrelsen til næste generalforsamling. Genvalg kan finde sted.  
   
  Stk. 3. Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens øverste myndighed og handler under ansvar over for generalforsamlingen i alle anliggender.  
   
  Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på bestyrelsesmøder.

   
  Stk. 5. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg, arbejdsgrupper o.l. med deltagelse af medlemmer uden for bestyrelsens kreds.  

 7. Generalforsamling
  Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.
   
  Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 3 ugers varsel af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.  
   
  Stk. 3. Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter:  
   
  1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
  2. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år.  
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse.  
  4. Godkendelse af budget for det indeværende og det kommende år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.  
  5. Behandling af indkomne forslag.  
  6. Valg til bestyrelsen  
  6a. Valg formand.  
  6b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
  6c. Valg af suppleanter.  
  7. Valg af interne revisorer  
  7a. Valg af 2 interne revisorer for 2 år. Revisor A er på valg i ulige år, revisor B er på valg i lige år.
  7b. Valg af en revisorsuppleant for et år.  
  8. Eventuelt  
   
  Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Forslag kan kun behandles på generalforsamlingen, hvis forslagsstilleren – eller en person, som vedkommende bemyndiger hertil – er til stede på generalforsamlingen til at fremlægge forslaget og begrunde det.  
   
  Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.  
   
  Stk. 6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemning skal finde sted skriftligt, såfremt mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Personvalg er dog altid skriftligt, såfremt mindst 1 person ønsker det.  
   
  Stk. 7. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt. Fuldmagten skal være personlig og indeholde navn og medlemsnummer på såvel fuldmagtsgiver som fuldmagtstager.

 8. Regnskab, formue og økonomi  
  Regnskabsåret følger kalenderåret. 
   
  Stk. 2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være gennemgået og kommenteret af de interne revisorer. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor efter bestyrelsens valg.
   
 9. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes:
  a. når bestyrelsen har besluttet det, eller  
  b. hvis mindst 50 medlemmer skriftligt anmoder om det med angivelse af dagsorden.  
   
  Stk. 2. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 2 uger efter, at én af ovennævnte betingelser er opfyldt. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 2 uger og senest 6 uger efter udsendelse af indkaldelsen. 

 10. Tegning og hæftelse  
  Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
   
  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.  

 11. Vedtægtsændringer
  Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen.
   
  Stk. 2. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de afgivne stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes jf. § 9, stk. 2. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.  

 12. Opløsning
  Danske Slægtsforskere kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter vedtages uforandret af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de afgivne stemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning.
   
  Stk. 2. I tilfælde af Danske Slægtsforskeres opløsning træffer Danske Slægtsforskeres generalforsamling afgørelse om anvendelsen af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. Denne afgørelse kræver ligeledes et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, overføres foreningens midler til Statens Arkiver til anvendelse inden for slægts-, personal- og lokalhistorie.  

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 23. april 2022.