Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Generalforsamlinger / 2020 GF / Beretning

Bestyrelsens beretning for året 2019

2019 har været et hektisk år for Danske Slægtsforskere. Der er sket utrolig meget, både på de interne linjer og udadtil.

Investeringer
Vi har fået nyt medlemssystem og ny hjemmeside.

Medlemssystemet har en god integration til vores økonomisystem, hvilket betyder, at kontingentopkrævninger og afregninger med lokalforeningerne er blevet betydeligt forenklet, ligesom de lokalforeninger, der bliver administreret af Danske Slægtsforskere, nu får et hurtigt og effektivt overblik over deres medlemmer.

Hjemmesiden er først gået i luften 1. januar 2020, men der har været gjort et kæmpe arbejde fra hjemmesideudvalget for at få alle relevante data ud fra den gamle hjemmeside og få lagt alle de nye vejledninger og tekster ind på den nye hjemmeside.

Såvel medlemssystemet som hjemmesiden har krævet en ekstraordinær indsats fra flere af bestyrelsens medlemmer, og det skal de have meget stor tak for.

Nye ansigter i administrationen
Vi fik både ny kasserer, ny bogholder og ny ekspedition i 2019, og det har naturligvis kostet, såvel på de menneskelige ressourcer for at få det hele op at køre som også rent økonomisk. Men til stor tilfredshed for os alle kører det nu på skinner.

Økonomi
På trods af de store investeringer, både i software og i oplæring af nye medarbejdere, som jo altid vil koste noget i en indkøringsfase, er det lykkedes at komme ud af 2019 med en økonomi, der stort set balancerer. Det har ligget bestyrelsen meget på sinde at dreje vores økonomi, således at langt den overvejende del af vores indtægter kommer medlemmerne til gode, og der bruges så lidt på administration som muligt.

En lille medlemsfremgang er det også blevet til i løbet af 2019. Dejligt.

Slægtsforskeren
Medlemsbladet er kommet med de sædvanlige fire numre, og det fortsætter i sporet, der var en naturlig konsekvens af sammenlægningen med SSF. Bladet forsøger nu at dække hele det store spektrum af emner, som slægtsforskningen omfatter, og det har ikke længere hovedvægten på IT og internet. Medlemmerne har igen i år bidraget med mange fine artikler og beretninger, så vi har kunnet holde et flot sidetal, der svinger mellem 48 og 64.

Markedsførings- og Aktivitetsudvalget
har bl.a. som opgave at sørge for, at foreningen er velforsynet med foldere og andre tryksager til uddeling. Her er det ikke mindst fast arbejde at genoptrykke hæftet ”Ny i slægtsforskning”, der er blevet mange nye anejægeres første introduktion til faget. Medlemmer af udvalget har desuden bidraget med artikler til den nye hjemmeside, hvor vejledningen er blevet et fokuspunkt.

Facebook
Danske Slægtsforskeres synlighed på internettet sker ikke kun via vores hjemmeside. På Facebook viser Danske Slægtsforskere flaget i tre grupper:
Foreningssiden Danske Slægtsforskere, hvor alle med interesse for foreningen kan følge os. Her lægger vi nyheder og appetitvækkere op, som forhåbentlig kan fremme slægtsforskningen, samt fremme tilgangen af nye medlemmer til såvel lokalforeningerne som Danske Slægtsforskere.
Hjælpegruppen Slægtsforskning, som foreningen driver sammen med Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. Gruppen har nu over 20.000 medlemmer.
Den særlige hjælpegruppe for DNA, DNA-Slægtsforskning, med en medlemstal, som har passeret de 700.

Slægtshistorisk Weekend
Igen i år var der udsolgt på Nørgaards Højskole, og igen var der tale om et særdeles velafviklet arrangement med gode, inspirerende foredrag og masser af socialt samvær. Et årligt højdepunkt for mange og en fin måde at skyde den kommende forskersæson i gang på.

Modtager af årets slægtsforskerpris var denne gang Mette Fløjborg for hendes store indsats både som drivkraft bag væsentlige indtastningsprojekter, med lærebogen om gotisk skrift og med vejledning i bred almindelighed.

Åbent Hus-arrangementer
I løbet af 2019 har vi besøgt ikke mindre end 8 af vores lokalforeninger i forbindelse med et åbent-hus- arrangement. Disse har været særdeles velbesøgte med mellem 70 og 120 deltagere hver gang, og det har været en stor fornøjelse at komme rundt i landet og møde såvel medlemmer som lokalforeninger.

Hertil kommer mere uofficielle besøg i endnu et par foreninger, bl.a. Hjørring og Fåborg.

Lokalforeningsrådet
Det har vist sig, at det var en rigtig disponering, da generalforsamlingen besluttede, at der skulle etableres et lokalforeningsråd. Rådet er særdeles levedygtigt, og de to årlige møder er velbesøgte og giver anledning til megen erfaringsudveksling foreningerne imellem, ligesom der også fra de to af Rådet valgte bestyrelsesmedlemmer bringes relevante og vigtige ting op til behandling i bestyrelsen.

Vi kan glæde os over, at vi nu har indgået partnerskabsaftaler med 48 lokalforeninger, og der er nok en enkelt eller to mere i støbeskeen.

Slægtsforskernes Bibliotek
Biblioteket har i 2019 haft en meget stor tilgang af bøger – i alt mere end 300 hyldemeter, som er kommet i form af donationer fra bl.a. Rigsarkivet, Slægtsgårdsarkivet, Frederiksberg Bibliotek og andre biblioteker. Med denne tilgang er bestanden af bøger nu på mere end 35.000 titler.

Denne store tilgang af bøger har betydet et stærkt øget behov for mere plads til reoler og arbejdspladser. Danske Slægtsforskere har derfor udvidet bibliotekets lejemål med 100 m2.

Der er digitaliseret 2.050 nye titler, så der nu er i alt 5.650 titler online, og det samlede antal downloads er på ca. 500.000 titler. De mest populære titler har været Bovrup-kartoteket og Danmarks Adels Aarbog.

I marts 2019 modtog Slægtsforskernes Bibliotek hædrende omtale og 2. pladsen ved uddeling af den historiske fornyelsespris ved Historiske Dage. I begrundelsen anføres bl.a. ”Slægtsforskernes Bibliotek blev ligeledes hædret under prisuddelingen på historiefestivalen, fordi projektet gennem digitalisering har skabt et stort forrådskammer, hvor historieinteresserede borgere frit kan boltre sig”.

Rigsarkivet
Samarbejdet med Rigsarkivet har været godt og produktivt. Vi har fået overdraget dødsårsagsregistret for 1943, som er offentliggjort på bibliotekets hjemmeside, således at man kan finde dødsårsagen på de aner, som døde i 1943, og vi har netop lagt registret ud for 1944. Herudover er vi blevet inddraget i Rigsarkivets projekt, der hedder Link-Lives, hvor man vil kortlægge Danmarks befolkning fra 1787 til 1969. Det bliver både spændende og udfordrende, og vi kommer givetvis til at høre meget mere om dette i de kommende år.

DS-træf
Danske Slægtsforskere har i mange år været med i et skandinavisk samarbejde om DIS-Treff, hvor man kunne lægge sin gedcom-fil op, hvorefter man kunne sammenligne sine egne oplysninger med de øvrige, der fandtes i systemet. Svenskerne har sammen med nordmændene udarbejdet et nyt system, der ikke kan håndtere de danske data, og da det er bestyrelsens opfattelse, at tiden er rendt fra denne type af dataopsamling og -udveksling, har vi besluttet, at vi udtræder af samarbejdet.

GEDcomp
Lidt i samme skuffe var GEDcomp, hvor man kunne indsende sin gedcom-fil, hvorefter man løbende fik svar tilbage, når ens egen fil var blevet matchet med andre i den underliggende database. Drivkraften bag dette svarer ikke længere på mails m.v., så denne mulighed er ikke længere tilgængelig for Danske Slægtsforskeres medlemmer.