Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Biblioteksudvalget

Biblioteksudvalget

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 16. oktober 2022.

Formål og rammer

Slægtsforskernes Bibliotek er et specialbibliotek for slægtsforskere og historieinteresserede.

Det er bibliotekets opgave at oprette og drive en samling af litteratur inden for historie, personalhistorie og lokalhistorie. Det er bibliotekets primære mål at digitalisere litteratur inden for de nævnte områder, og samlingen stilles til rådighed for alle interesserede.

Biblioteket ledes af et biblioteksudvalg og en daglig ledelse.

Biblioteksudvalg

Biblioteksudvalget mødes 1-2 gange om året og fastlægger bibliotekets mål, strategier og aktivitetsområder. Det er udvalgets opgave at sikre en fortsat udvikling af biblioteket og varetagelse af bl.a. bibliotekets eksterne relationer, overordnede økonomi, interessenthåndtering og opfølgning på strategierne.

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til biblioteksudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.

Udvalget formand er ligeledes bibliotekets leder. For øvrige poster konstituerer udvalget sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Biblioteksudvalget refererer til foreningens bestyrelse.

Daglig ledelse

Danske Slægtsforskeres bestyrelse udpeger biblioteksudvalgets formand, der desuden er daglig leder af Slægtsforskernes Bibliotek. Denne rapporterer til bestyrelsen og har ansvaret for den daglige ledelse af biblioteket sammen med op til 4 yderligere personer, der typisk vil være frivillige ved biblioteket og udpeges af den daglige leder.

Den daglige ledelse holder møde mindst én gang om måneden.

Den daglige ledelse har ansvaret for bibliotekets drift og konkrete aktiviteter, herunder bibliotekets lokaler, de frivillige, arbejdsgange, IT og anvendelse af bibliotekets digitale løsninger.

Biblioteket

Litteratur indsamles blandt foreningens medlemmer, arkiver, biblioteker og andre. Ved modtagelse af materialer lægges der vægt på, at materialerne er relevante for bibliotekets målgrupper. Materialerne skal desuden have en vis faglig kvalitet.

Giveren skal give Danske Slægtsforskere de nødvendige rettigheder til materialet samt ret til at disponere fuldt ud over anvendelse og kassation af de overdragne eksemplarer. Dette gælder også testamentariske donationer.

Bibliotekets samlinger består af 2 hovedgrupper:

  • Værker, der findes i fysisk form, dvs. bøger, hæfter, tidsskrifter og mikrokort/film
  • E-bøger og e-værker, som kan ses på Internettet

Bibliotekets hovedprojekt er digitaliseringen af bøger og andre materialer til gavn for nuværende og fremtidige generationer af interesserede i slægtsforskning, personalhistorie, lokalhistorie og historie.

Opgaver

Slægtsforskernes Bibliotek har følgende mål:

  • Øge brugen af biblioteket, specielt onlineværkerne, gennem oplysning, markedsføring og foredrag
  • Færdiggøre registreringen af bibliotekets nuværende og kommende bestand af værker
  • Udvide bestanden af e-bøger og e-værker med 3.000+ om året
  • Øge bibliotekets ressourcer gennem frivillig arbejdskraft og gennem samarbejde med lokalforeningerne over hele landet

Økonomi

Udvalgets aktiviteter er forbundet med betydelige omkostninger til lokaler, IT og drift. Finansieringen af omkostninger sker dels gennem moderforeningen og dels gennem eksterne tilskud.

Foreningens udgifter til biblioteket optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udvalget er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget.

Midler til biblioteket kommer derudover fra private sponsorer, offentlige tilskud og fonde, og disse bidrag skal fremgå af Danske Slægtsforskeres regnskab, lige som det skal fremgå, hvis der er en akkumuleret kapital fra eksterne kilder, der er øremærket til biblioteket. Dette gælder også eventuelle beløb, som biblioteket modtager som arv fra enkeltpersoner.

 


Udvalgsmedlemmer: