Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Biblioteksudvalget

Biblioteksudvalget

Kommissorium for Arkiv- og biblioteksudvalget

Godkendt på bestyrelsesmødet den 29.06.2018

Formål og rammer

Det er udvalgets opgave at oprette og drive en samling af kildematerialer til medlemmernes slægtsforskning.

Kilderne falder i to grupper, udgivelser (bibliotek) og arkivalier (arkiv).

Valg af udvalgsmedlemmer

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til Arkiv- og biblioteksudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Biblioteket

Materialer indsamles blandt foreningens medlemmer og andre. Ved modtagelse af materialer lægges der vægt på, at materialerne er relevante for Danske Slægtsforskeres medlemmer. Materialerne skal desuden have en vis faglig kvalitet og være ordnet, så efterfølgende sorteringsarbejde undgås.

Giveren skal ved en skriftlig aftale give Danske Slægtsforskere de nødvendige rettigheder til materialet samt ret til at disponere fuldt ud over anvendelse og kassation af de overdragne eksemplarer. Dette gælder også testamentariske donationer.

Slægtsforskernes Bibliotek er et special-bibliotek for slægtsforskere og historikere. Det indeholder værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Biblioteket stiller sin samling til rådighed for alle interesserede i ind- og udland. Det er alene finansieret via Danske Slægtsforskere, frivillige bidrag og frivillig arbejdskraft.

Bibliotekets samlinger består af 2 hovedgrupper:

  • Værker, der findes i fysisk form, dvs. bøger, hæfter, tidsskrifter og mikrokort/film. der opbevares i lokaler i Albertslund, vest for København.
  • E-bøger og e-værker, som kan ses på Internettet

Bibliotekets hovedprojekt er digitaliseringen af bøger og andre materialer til gavn for nuværende og fremtidige generationer af interesserede i slægtsforskning, personalhistorie, lokalhistorie og historie.

Opgaver

Slægtsforskernes Bibliotek har følgende mål for 2018-2019:

  • Øge brugen af biblioteket, specielt onlineværkerne, gennem oplysning og foredrag
  • Færdiggøre registreringen af bibliotekets nuværende bestand af værker
  • Udvide bestanden af e-bøger og e-værker med 500+ om året
  • Øge bibliotekets ressourcer gennem frivillig arbejdskraft og gennem samarbejde med lokalforeningerne over hele landet

Arkivet

Arkivet indeholder slægtshistoriske arkivalier, fysiske som elektroniske. Disse arkivalier omfatter blandt andet afskrifter og affotograferinger af kirkebøger og andre kildegrupper og i øvrigt materiale dannet af offentlige institutioner.

Det er et vigtigt formål for arkivet at indsamle og bevare medlemmers og andres slægtsmaterialer i form af ikke-udgivne materialer, herunder slægtsarkiver og online slægtssider. Dermed tilbydes der mulighed for at sikre den forskning, der ligger i disse arkivalier, for fremtiden, også efter giverens bortgang.

De fysiske arkivalier befinder sig i biblioteket, mens de elektroniske afskrifter befinder sig på foreningens hjemmeside.

Opgaver

Det er målet, at arkivalierne skal registreres i en arkivdatabase (evt. biblioteksdatabasen) således at der bliver en enkel og fælles søgeadgang til materialerne, der både omfatter struktureret søgning og fritekst-søgning i det omfang, dette er muligt.

Økonomi

Udvalgets aktiviteter er forbundet med betydelige omkostninger til lokaler, IT og drift.
Udgifterne til aktiviteterne optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udvalget er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget.


Udvalgsmedlemmer: