Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Lokalforeningsudvalget

Lokalforeningsudvalget

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11. maj 2024.  

Formål og rammer 

Det er lokalforeningsudvalgets opgave at formidle og koordinere samarbejdet mellem Danske Slægtsforskere og lokalforeningerne.

Lokalforeningsudvalgets virke bygger på vedtægternes formålsparagraf, herunder primært: at støtte lokale tiltag i slægts-, personal- og lokalhistorie i alle egne af landet, at bistå ved oprettelse af nye lokalforeninger samt at formidle oplysninger og arbejdsredskaber gennem foredrag, kurser, publikationer, hjemmesider m.v.  

Valg af udvalgsmedlemmer 

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til lokalforeningsudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. De to bestyrelsesmedlemmer, valgt af Lokalforeningsrådet, er fødte medlemmer af udvalget. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.  

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.  

Udvalget har beføjelse til at træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Beslutningerne må dog ikke være i strid med bestyrelsesbeslutninger. Udvalget er alene ansvarlig over for Danske Slægtsforskeres bestyrelse.   

Opgaver 

Udvalget skal:  

  • Støtte lokale tiltag og bistå ved oprettelse af nye lokalforeninger  
  • Gennem oplysningsvirksomhed medvirke til, at der bliver indgået partnerskabsaftaler mellem lokale slægtsforskningsforeninger og Danske Slægtsforskere  
  • Facilitere afholdelse af møder i Lokalforeningsrådet og deltage i disse på rådets opfordring  
  • Indstille tilskudsmodel og tilskudsniveau til Danske Slægtsforskeres bestyrelse  
  • Aktivt støtte integrationen af nye foreninger.  

Økonomi 
Udgifterne til lokalforeningsudvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget og forhandles løbende for et år ad gangen. Udvalget er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget for udvalgets aktiviteter.  

 


Udvalgsmedlemmer: