Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Økonomiudvalg

Økonomiudvalg

Kommissorium

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 11. maj 2024. 

 

Formål og rammer
Det er økonomiudvalgets opgave at sikre, at foreningens økonomi og databehandling forvaltes forsvarligt og i medlemmernes interesse samt i overensstemmelse med landets til en hver tid gældende lovgivning.  

 

Valg af udvalgsmedlemmer
Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til økonomiudvalget. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets faste medlemmer skal være medlem af bestyrelsen. Udvalget kan indsupplere sig med eksterne efter behov.  
Foreningens formand og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. 

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper. 

Opgaver
Udvalget skal: 

  • Løbende vurdere foreningens forvaltning af dens økonomi 
  • Holde sig opdateret med nuværende og ny lovgivning, der har relevans for foreningens økonomi og databehandling 
  • Komme med anbefalinger til foreningens økonomi- og medlemsadministration ved behov for ændringer 
  • Udarbejde og vedligeholde årshjul for foreningens økonomiske hovedaktiviteter 
  • Sammen med den valgte kasserer udarbejde budgetter og økonomiske anbefalinger til bestyrelsen 
  • Sammen med den valgte kasserer gennemgå og vurdere de interne revisorers kommentarer til foreningens regnskab til brug for bestyrelsen forud for generalforsamlingen  

 

Økonomi
Udgifterne til udvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget. Udgifterne består af udgifter til møder og relevante afledte omkostninger ifm. udvalgets arbejde, herunder lovmateriale, evt. kurser o.l.  
Ved behov for udgifter til ekstraordinær ekstern assistance, skal dette på forhånd være godkendt af bestyrelsen. 


Udvalgsmedlemmer: