Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
Danske Slægtsforskere / Udvalg / Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget

Kommissorium 

Kommissoriet er godkendt af bestyrelsen 13. august 2022.

Formål og rammer

Det er udvalget for samarbejde med offentlige institutioner og landsdækkende foreningers opgave at styrke og videreudvikle samarbejdet mellem Danske Slægtsforskere og offentlige institutioner og landsdækkende foreninger.

Valg af udvalgsmedlemmer

Danske Slægtsforskeres bestyrelse vælger medlemmer til udvalget for samarbejde med offentlige institutioner og arkiver. Genvalg/nyvalg foretages mindst én gang om året, normalt på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Udvalgets formand skal være medlem af bestyrelsen.

Udvalget konstituerer sig selv. For oplysning om udvalgsmedlemmer henvises til bestyrelsens oversigt over udvalg og arbejdsgrupper.

Udvalget har beføjelse til at træffe beslutninger inden for rammerne af dette kommissorium. Beslutningerne må dog ikke være i strid med bestyrelsesbeslutninger. Udvalget er alene ansvarlig over for Danske Slægtsforskeres bestyrelse.

Opgaver

De vigtigste samarbejdspartnere for Danske Slægtsforskere er Rigsarkivet, Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie (Samfundet), Sammenslutningen af Lokalarkivet (SLA), Organisationen Danske Arkiver (ODA), Dansk Lokalhistorisk Forening (DLF), Stadsarkiverne i de største byer og lokalarkiver i købstæderne samt vore søsterorganisationer i Norge og Sverige, Slekt og Data Norge og DIS (Sverige). Udvalget skal:

  • Afholde møder med Rigsarkivet og andre organisationer
  • Medvirke til afholdelse af fælles aktiviteter med samarbejdspartnerne, herunder Rigsarkivet
  • Facilitere samarbejde mellem Danske Slægtsforskere og samarbejdspartnerne
  • Udarbejde indstilling til bestyrelsen til besættelse af poster i brugerråd, komiteer, etc.
  • Deltage i konferencer og møder arrangeret af samarbejdspartnerne, hvor vi kan medvirke til at synliggøre Danske Slægtsforskere.

Økonomi

Udgifterne til lokalforeningsudvalgets aktiviteter optages som en separat post i Danske Slægtsforskeres budget og forhandles løbende for et år ad gangen. Udvalget er ansvarlig for at overholde det vedtagne budget for udvalgets aktiviteter.


Udvalgsmedlemmer: