Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for
Danske Slægtsforskere Egedal

Forord til foreningens vedtægter

Ledøje-Smørum Slægtshistoriske Forening blev stiftet den 23. april 1997 af lokale slægtsforskere, der havde deltaget i et aftenkursus i tydning af gotisk skrift. Over årene er foreningen vokset støt og kunne ved årsskiftet 2012/2013 samle næsten 45 medlemmer fra lokalområdet, der også omfatter de omkringliggende kommuner.
På generalforsamlingen den 21. marts 2013 blev det besluttet at ændre foreningen til en lokalforening i DIS-Danmark, og foreningen skiftede navn til DIS-Egedal, Slægt & Data.
DIS står for Databehandling I Slægtsforskning.
Efter at have indgået partnerskabsaftale med Danske Slægtsforskere besluttede foreningen på generalforsamlingen den 28. marts 2019 at skifte navn til Danske Slægtsforskere Egedal.

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Egedal. Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune. Foreningen er en selvstændig forening i tilknytning til Danske Slægtsforskere.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for arbejdet med slægtshistorie.

Dette kan bl.a. ske ved fælles arkivbesøg, foredrag, kurser, møder samt anskaffelse af bøger og tidsskrifter til foreningen.

Enhver med interesse for slægtshistorie og slægtsforskning kan blive medlem af Danske Slægtsforskere Egedal i henhold til foreningens vedtægter.

§ 3

Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldelse udsendes til medlemmerne med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning om foreningens arbejde.

3. Aflæggelse af foreningens regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingent for næste regnskabsår.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter.

8. Valg af revisor.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Forslag til dagsordenen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger inden generalforsamlingen, således at de kan udsendes sammen med dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst halvdelen af medlemmerne kræver det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel og med motiveret dagsorden.

§ 4

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Foreningen tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af formanden sammen med næstformanden eller kassereren.

Efter tur afgår 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år.

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter, 1 revisor, og 1 revisorsuppleant.

§ 5

Det årlige kontingent fastsættes ved den ordinære generalforsamling og er gældende for det følgende regnskabsår.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 6

Ind- og udmeldelse af foreningen sker på Danske Slægtsforskeres hjemmeside eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Foreningens medlemsliste skal føres hos Danske Slægtsforskere, ligesom foreningens hjemmeside skal hostes hos Danske Slægtsforskere.

§ 7

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 8

Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en dertil særlig indvarslet generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvor ¾ af disse stemmer derfor.

Såfremt det nødvendige antal ikke er til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt flertal er afgørende.

Begge indkaldelser skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til samtlige medlemmer.

I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde Danske Slægtsforskere.

Således vedtaget på generalforsamlingerne den 23. april 1997, 26. marts 1998, 30. marts 2006, 21. marts 2013, 31. marts 2016, 28. marts 2019 og 27. august 2020.