Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Slægtsforskerne Favrskovs Vedtægter

§1

Foreningens navn er Slægtsforskerne i Favrskov og dens hjemsted er Formandens adresse. Al korrespondance til/fra Foreningen sker via mail.

§2

Foreningens formål er:

At samle interesserede Slægtsforskere for ved oplysende foredrag, ekskursioner, udvikling af viden og erfaring m.v., at øge kendskabet til Slægtsforskning.

§3

Som medlem kan optages alle med interesse for Slægtsforskning - ved samtidig indbetaling af kontingent.

§4

Slægtsforskerne i Favrskov er medlem af Danske Slægtsforskere og har indgået Partnerskabsaftale.

§5

Regnskabet følger kalenderåret. Kontingentet til Foreningen fastlægges på den årlige Generalforsamling for det følgende år. Kontingentet opkræves i Februar og forfalder 1 Marts.

§6

Bestyrelsen skal føre en protokol, hvoraf skal fremgå Bestyrelsesbeslutninger samt afholdte møder og Generalforsamlinger.

§7

Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Ordinær Generalforsamling afholdes inden udgangen af Marts måned, og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

1.          Valg af Dirigent.

2.          Formandens Beretning.

3.          Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4.          Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 14 dage før

             Generalforsamlingen.

5.          Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

6.          Valg af 2 hhv. 3 medlemmer til Bestyrelsen og 1 suppleant.

7.          Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8.           Evt.

§8

Foreningen ledes af en Bestyrelse på 5 medlemmer, som alle vælges for en 2-årig periode.

2 Bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige årstal.

1 suppleant til Bestyrelsen vælges for 1 år.

2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges for 1 år.

Alle valg sker ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig med Formand, kasserer og sekretær.

§9

Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Ændring af vedtægterne kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigedes stemme.

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når Bestyrelsesflertal ønsker det, eller mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skrifteligt forlangende herom.

§10

Opløsning af Foreningen kan ske ved Generalforsamlings beslutning. Herved skal tillige træffes beslutning om anvendelse af Foreningens aktiver til støtte af andet lokalt historisk virke.