Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere Thisted og Omegn.

Foreningen er hjemmehørende i Thisted kommune.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at skabe et regionalt forum for databehandling i slægtshistorie ved at afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed, relateret til slægtshistorie og lokalhistorie.

Desuden kan foreningen søge samarbejde med lignende foreninger på landsplan samt på lokalt plan samarbejde med andre foreninger, der arbejder med genealogisk, lokalhistorisk og kulturhistoriske emner.

§ 3. Medlemmer og kontingent

Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning og lokalhistorie.

To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til hjemmeside, aktiviteter og generalforsamling, ligesom enkeltmedlemmer.

Det er medlemmets pligt at holde foreningen opdateret om sine kontaktoplysninger, herunder e-mail-adresse, enten via indberetning på foreningens hjemmeside eller direkte til bestyrelsen for foreningen.

Kontingentet til foreningen fastlægges for det kommende år på den årlige generalforsamling. Kontingentet forfalder d. 1. januar og skal være betalt senest den 31. januar.

§ 4. Eksklusion

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, som har handlet til skade for foreningen. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

§ 5. Bestyrelsen

DIS-Nordvestjylland ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, således at 2 vælges i lige årstal, og 3 vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter, samt revisor og dennes suppleant, begge hold for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, og som minimum vælges formand og kasserer. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men uden stemmeret. Bestyrelsen afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 6. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og fornødne bilag.

Til den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde minimum følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Behandling af indkomne forslag

5) Fremlæggelse af budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for efterfølgende år

6) Valg af medlemmer til bestyrelsen

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen

8) Valg af revisor og revisorsuppleant

9) Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer, dog kan et medlem medbringe én skriftlig fuldmagt. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme. Par har to stemmer.

§ 7. Regnskab og formue

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens regnskab og udarbejder foreningens årsregnskab. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det, med angivelse af de punkter, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, såfremt det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Opløsning

Foreningen kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Den opløsende generalforsamling tager stilling til forvaltning af foreningens formue og aktiver. Protokoller m.v. deponeres på lokalhistorisk arkiv i Thisted.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling mandag d. 3. september 2018 i Thisted