Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Tekster fra medlemsaftener

Er teksten lidt for vanskelig?
Ud fra prin­cip­pet om, at vi alle kan lære af hin­andens ud­for­dring­er, til­byder vi, at hjælpe med at få læst gotiske tekster.

Her på siden finder du eksemp­ler på de tekster, vi har læst med link til de op­rinde­lige kilder, så du kan øve dig i at læse disse.

Vil du gerne have hjælp til at få læst en tekst, kan du kon­takte for­manden per e-mail på po@peter-olsen.dk.

Domprotokol (Hassing-Refs herred, Thisted amt)

En sag om fire brødre, der stod anklaget for løsgængeri. Link til originaltekst her.

Under 22 Novbr f. A. anmeldte Hr Pastor Blichfeld i Viisbye for Thisted Amt, at Jens Christian Morten­sen ibdm, som den 28 Septmbr 1837 fik sit Skudsmaal paategnet, … det indførtes i Kirkebogen at han afgik til det Slesvigske, i Novembr. f. A. kom tilbage uden at have sit Skudsmaal paategnet hvor han … havde opholdt sig, hvis aarsag Pastoren andraget paa at han for Overtrædelsen af Forordningen af 24 Juli 1822 §§ 7 og 3 ansees med Mulkt, ligesaa Pastoren fremdeles har Formeent at saavel bemeldte Jens Christian Mortensen som hans 3de Brødre Mads, Lars og Niels Peter Mortensønner, fordi de ei have fast tjeneste maae ansees og straffes for Løsgjængeri. – Hvorefter har Amtet under 28 Novembr f. A. beordret de 4re nævnte Brødre tiltalte for Politiretten. Efter de til veie bragte Skudsmaale og erhvervne Oplysninger … hver af de 4re tiltalte Personer for sig blive at omtale.

  1. Jens Christian Mortensen maa efter den fra Hr. Proprietair … modtagne og under Dagen fremlagte Skrivelse og efter hans afgivne Forklaring antages i Tiden fra 28 Sepbr. 1837 til Novembr Maaned 1838 at have havt ordentlig Tjeneste paa Røddinggaard hos Hr … og i Brarup hos Christen Bendtsen. At Skudsmaalet ei er blevet paategnet, maae som han har forklaret og Hr … har ytret grunde sig deri, at Saadant ej bruges i det Slesvigske. Efter Hjemkomsten har denne Tiltalte af Broderen Niels Mortensen, hos hvem han for Tiden opholde sig, været antaget til at … hans Korn, men da han, ved at forholdes hans Skudsmaal for den forløbne Tid, ei har kunnet gjøre Rigtighed for 1 Aar i hvilket han skal have opholdt sig i Helligsøe Pastorat, og han … i Aaret 1835 ikkuns i 14 Dage har tjent Niels Knakkergaard i Hassing, og han fra 1ste Novbr 1836 til 1 Maj 1837 ei heller har havt Fast og stadig tjeneste, men vandret omkring saa vil han for i flere Tidsrum at have været tjensteløs og ikke havt Beskjæftigelse rettelig være at ansee som Løsgjænger og efter Fordord. af 21 Aug: 1829 at belægge med Straf, som da han ikke forhen for Løsgjængeri har været dømt, bestemmes til 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvormed den Straf, som tiltalte for ei at have faat Skudsmaalet paategnet har paadraget sig formeentlig bortfalder.
  2. Mads Mortensen har tilstaaet, at han oftere og til forskellige Tider har været uden fast Tjeneste og tilstrækkelig Beskjæftigelse, hvilket tillige er oplyst [… tidsrum han har tjente og ikke haft beskæftigelse nævnes …] 2 gange 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød, hvormed den Straf, som tiltalte for ei at have faat Skudsmaalet paategnet har paadraget sig formeentlig bortfalder.
  3. Lars Mortensen har forklaret, at han siden Hans 15’ Aar, da han blev confirmeret har søgt ordentlig og stadig Tjeneste ligesom han for Tiden tjener Poul Ulrits i Bedsted. Præsterne Fritz og Djørup bekræfte Rigtigheden af hans afgivne Forklaring om de havde forskjellige Tjeneste og have intet paa hans Opførsel at udsætte. Herefter vil denne Tiltalte blive at frifinde som Løsgjænger, hvorimod han efter det erhvervede Skudsaal for hans Vorden med at forevise samme til Paategning, hvorover flere Præster have klaget paa Skudmaalet […] blive at ansee med Mulkt af 2 Rbd. Sølv som tilflyder Viisbye Sogns Fattigcasse.
  4. Niels Peter Mortensen har efter sit Skudsmaal opført sig vel og han sin Skudsmaalsbog ordentlig paategnet. Da han forrige Aar kom fra det Slesvigske og han efter sit Udsagn har søgt men ei kunnet faae fast Tjenste, hvilket ofte kan være vanskeligt, saa findes Dommeren ei at han derfor kan straffes som Løsgjænger, hvorfor han vil blive at frifindes.

Domprotokol

En sag om hor hvor sender kongen en befaling vedr. straf og afsoning, hvorfor dommeren lader sagen bortfalde uden dom. Manden straffes efter kongens befaling med 14 dage på vand og brød. Link til originaltekst her.

Fredrich den Sjette af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, Vor synderlige Gunst, Vi give Dig hermed tilkiende:at Vi, efter herom giorte Ansøgning samt i Betragtning af de hos oplyste Omstændigheder allernaadigst ville tillade, at Indsidder Joahn Christian Wulf af Als, under det Dig ombetroede Amt maa afsone det af ham begaaede Hoer med at hensættes i Fælgsel paa Vand og Brød i 14 Dage, dog saaledes at denne Straf afholdes i 2 Terminer 7 Dage hver Gang med en Mellemfrist af 8 Dage. Derefter den Dig allerunderdanigst have at rette og den forndne Foranstaltning i Overensstemmelse hermed at lade føje. Befalende Dig Gud. Skrevet i Vor Kgl Majestæts Residentsted, Kiøbenhaun den 27 Novbr 1812. Efter Hans Kgl Majestæts allernaadigste Befaling. Kaas, Kold, Knudsen, Bülow, Monrad, Berner, Larsen, Hansen, Fischer, Dræbye.

I Overenstemmelse med forestaaende Rescript og Ordre fandt Dommeren det rigtigt at denne Sag, fordi Hans Majestæt selv har dispenseret, udgaaer fra Retten uden videre at paadømme, ... og kiendtes for Ret at Johan Christian Wulf, foruden athensættes paa Vand og Brød i 14 Dage efter Rescriptets Indhold, bør betale de paa denne Sag allerede medgaaede Bekostninger, uden at samme skal komme det almindelige til Byrde.

Brev til Mormonernes præsident Brigham Young

En dansk Amerika-udvandrer søger råd hos kirkens leder, da hans medbrødre tilsyneladende bebrejder ham for ikke at yde nok for kirkens sag. Link til side 1, side 2, side 3 og side 4.

Efraim den 27 Septembr 1864

Broder Brigham. Jeg skriver Dansk, for Jeg kan ikke got Thale og skrive Engelsk. Kjære, Undskyl mig jeg Ønsker helst at udtrøke min Følelse i mit Eeget Sprog. For 2 Aar Siiden var Raadet fra Broder [..] at hvem som Ønskede at Tage derres Inddement og Fleer Hustruer Angaaende Kjerkens Love kunde have Leilighed i denne Thi. Jeg havde ikke min ting i Orden den Gang. – I 7 Aar har jeg leevet i dette Terretorie med Een Hustru og Een stoor mængde af Børn og Endeel af denne Thi i Smaa omstændighed; har jeg liige som følt mig Fri Andgaaende denne Lov. – Da jeg nu har Huuse og Føde føler jeg mig ikke Fri lengere. Og Hvad der Angaar Inddement, saa har jeg ikke Indtreseeret mig saa stort; saa lenge jeg Slæt ikke kunde forstaa noget hvad som bliver Talt; men nu kan jeg forstaa En god deel, hvorfor jeg [..] mig i dette Foraar det bæste jeg kunde i Tienlig og Aandelig, saavit jeg forstod. En Dag i Maii jeg Talte med Biskoppen om han vilde give mig Rege­mandt at Tage Inddement. Han Sagde han kunde ikke. – Hvor for siger jeg. For di jeg ikke vilde lade min Ogse gaa til Sletterne at hente di Fattige; jeg har Aldrig Sagt jeg vilde ikke; men jeg har Sagt jeg kunde ikke; thi det var Sandhed og det jeg Sagde saa Snart som blev kalt for Tien; til Biskoppen og min President

[Inddement = endowment = undervisning indbefattende indgåelse af yderligere pagter ud over dåbspagten;
 regemandt = recommend = anbefale]

[ny side]

For dette Vaaret.  – Jeg havde kuns Et Jak som var Arbes Kraftig saa jeg kunde ikke Kulteverre 50 Ækkre af Land med Een Ogse det And saa jeg for Umuligt; jeg kunde Ingen Kjøbe uden for Hvede og dette havde jeg ikke mere ind til mit Eeget Huus. – Thi dette var Raadet at Kjøbe dem ud Som skulde gaa Syd og det jeg Gjorde alt hvad jeg Kunde. – Jeg til Bød Presidenten for Vaaret om Han vil de skaffe mig En Anden Ogse som kunde Bruges Hiemme da var jeg villig til at lade den Eene gaa, men dette vilde han ikke besvare, og der var Mange som havde Et Spend Heste og flere Ogser med Mendere Land, og ikke blev fordred for Nogen Ting. – Det Saa ud for mig som En Haar Byrde; Minne Hænder skulde lige som vær Bonden. Jeg er nu 50 Aar og har været Farmer siden jeg var 14 Aar og det kan jeg best, og naar jeg Reiser En større Tiende, jeg Svarer. Jeg kunde ikke forstaa jeg havde begaat saa stor Een Feil, jeg Sendte min Søn og [..] ham og [..] ham Ganske lit nær; og han Sendt Et Jak Ogser hver Aar; jeg Synes jeg Gjort saa got jeg har kun. – Til samme tid jeg Spurgte om der mere ieg paa Andre Ting jeg har gjort Feil; Han Svarede han viste Ingen; Jeg strax Talte med Broder [Ikait?] han Sagde han vilde see Biskoppen om 2 Dage, men jeg har ikke hørt noget fra ham. Jeg 3 Gang ad Spurgte Biskoppen Han Sagde

[ny side]

Han kunde ikke med mendere. Jeg vilde Kjøbe den Ogse som Een Anden Mand leeverede som han holte i min Plas. Dette Adlød jeg; Enskjøndt det var én stor Pris 35 Buseler af Hvede i dette Efteraar. – Men da vi kom til Manden saa vilde han ikke det; han vilde have Betalinggen Ret med det samme; og det skulde være En God Koe eller 20 Buseler af Hvede; og det kunde jeg ikke skaffe, og saa kude jeg ikke for Regemandt. – Jeg følte mig ned Trøkket og følte lige som En Byrde som skulles Paaleges mig; og paa dette And saa jeg for Een stoor Straf at af [..] er min velsignelse for Thi og Evighed; jeg Føler det er stoore Ting at Hjelpe til at Bringe de Fattige Hjem. – Jeg har opoferet Fleere 1000 Doler for at Bringe de Fattige fra  Danmark; jeg ved ikke jeg har tilbage holt min Haand saavit jeg har Aand og Dømme Kraft. – Har jeg skadet …; …. Bedraget eller gjort noget Menneske undt da Ønsker jeg at Makkee Rat og betale dem 4 Fold. Jeg ved ikke at jeg ikke har Taget Deel. I En hver Ting deres plas og S…ggelse og Fælles Færd og hvad der Hiøerer til denne S… Orden. - Kier Tro ikke jeg føller mig Fuldkommen, Nei jeg har mine Svagheder lig Andere… eller mendere og føler efter Sorig og meget … dette Preste Dømme som er Be… paa mig. – Jeg Ønskerat op Bygge dette Riige og gjøre Got og Villig Lydighed til Guds Lov er nødvendigt, men Blind lydig og Uindskrenket og Herskesyge føler jeg ikke Got under. Jeg har igen Had eller Undskab til nogen, men et … til den Forstandige. Jeg Tror voores Biskop Ønsker at gjøre Rat for saa vidt han ikke bliver

[ny side]

vil ledet af Andere og det er ikke godt at kontrolerre saa Mangen; thi der er Forskjellige Fraagtion i mellem Mennesker og Ingen kan være en hver til [..]. Mit Navn maa findes i deres Arkiver T… Emmigrasion Lov og Tiende; Hvis alt har gaat Rat Om Nogen ønsker at gjøre Indvending i mod hvad Jeg har skrevet. Jeg ved det er Sandhed for Gud Jeg Ønsker di maa komme frem med deres indvendinger og Beskyldninger. - Jeg haaber med Guds Hjelp at beviise og Svarer for et Hvert Ord jeg har skrevet jeg Ønsker at være Frii og Uafhendig, ikke Friihed til at gjøre Andet. Jeg øsnker at Handle i mod Andre som jeg Ønsker de skalHandle imod mig, men det er meget Vankselig at op Fylde. Kjere, jeg nærmer mig Eder i min Indfoldighed og som Helhed og for Drister mig til at sende Eder i for… Angaaende min Nedstrøkede Tilstand. Kjeere sig mig hvor jeg Vrang; jeg vil hellere Straffes af en ven, end kysses af en Fiende. – Kjere jeg er i Eders Haand Gjør ved mig Hvad du vil. – Jeg beder Herren velsigne alle de op Regtige fra den strøste og til den Menste med viisdom og Forstand til at og Sielde mellem Ret og Uret Sandhed og Usandhed i Jesu Navn Ammen.

Til  President og Herre for                                            Eders Broder i den
Jesu Christi Kjerke af                                                   Ny og Evige Pagt
Sidste Dages Hellige                                                    [..]Bjerregaard