Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter
og
orientering om persondata
for
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen


§ 1.
Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Slægtshistorisk Forening for Vestegnen.
Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune.


§ 2.
Foreningens formål

Stk. 1.
Foreningens formål er, gennem et forpligtende fællesskab og aktivt medlemskab, at
samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende foredrag,
ekskursioner til arkiver m. v. at øge kendskabet til slægtshistorisk
forskningsmetoder- og midler.


§ 3.
Foreningens medlemskab af organisationer m. v.

Stk. 1.
Foreningen kan indmelde sig i en landssammenslutning af slægtshistoriske
foreninger, og andre relevante folkeoplysende og kulturelle paraplyorganisationer.
Foreningen forpligtes herved ikke økonomisk ud over kontingentet til
sammenslutningen.


§ 4.
Medlemskreds og kontingent

Stk. 1.
Som medlem i foreningen kan optages alle med interesse for slægtshistorie.
Stk. 2.
Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære
generalforsamling. Opkræves i januar måned og refunderes ikke ved udmeldelse i
årets løb.
Stk. 3.
Generalforsamlingen kan, efter forslag fra bestyrelsen, ekskludere et medlem når
særlige forhold, som f.eks. foreningsskadelig virksomhed, giver anledning hertil.

§ 5.
Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned på Vestegnen, og
indkaldes med mindst 3 ugers varsel skriftligt medlemmerne, bilagt beretning,
regnskab og budget samt indkomne forslag.
Stk. 3.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
inden udgangen af januar måned.
Stk. 4.
Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer som ikke er i kontingentrestance.
Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af næste års budget
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
8. Valg i henhold til § 6, stk. 2a og 2b.
9. Valg af to bestyrelsessuppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt nedsættelse af udvalg
12. Eventuelt

Stk. 6.
Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.
Stk. 7.Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 9,
stk. 1. Skriftlig afstemning skal imødekommes hvis det ønskes
Stk. 8.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal
indkaldes inden en måned, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt stiller krav
herom. Indkaldelse sker med samme varsel som anført i § 5 stk. 2.

§ 6.
Foreningens daglige ledelse

Stk. 1.
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer,
der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. stk. 2a.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år.
stk. 2b
Kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges på lige år.
Stk. 3.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 4.
Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.
Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.
Stk. 8.
Formanden/næstformanden drager omsorg for, at der føres protokol over
bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 7.
Regnskab og revision

Stk. 1.
Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2.
Foreningens likvide kassebeholdning må maksimalt være 3.000 kr.
Stk. 3.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 8.
Tegningsregler

Stk. 1.
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2.
Foreningen tegnes overfor pengeinstitut af formanden eller kassereren. Formanden
og kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonto hver
for sig.
Stk. 3.
Foreningen tegnes overfor Glostrup Kommune af den samlede bestyrelse.


§ 9.
Vedtægtsændringer

Stk. 1.
Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de
afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10.
Opløsning

Stk. 1.
Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for
øje, med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2.
Ved opløsning af foreningen, træffer den afsluttende generalforsamling beslutning om
overdragelse af foreningens eventuelle aktiver og passiver til almennyttige formål,
fortrinsvis til støtte af Slægtshistoriske Foreninger.


Stiftende generalforsamling 30. april 2003. Revideret den 15. marts 2005,14. marts
2006, 9. marts 2010 og 17. juni 2014.


Orientering om af persondata.

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger.
Slægtshistorisk Forening for Vestegnen opfylder gældende lovgivning og hvilke
oplysninger opbevarer foreningen så om medlemmerne: (Vi bruger kun de
oplysninger, som medlemmerne selv har videregivet til os)

• Medlemsnummer
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Mailadresse
• Medlem af Danske Slægtsforskere (DS)
• Markering af om kontingent er betalt for året

Data på medlemslisten bruges til:

• At udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)
• Kontingentopkrævning
• Årsregnskab

Medlemslisten har formanden, kassereren og næstformanden der udsender
nyhedsbrevet. Ved udmeldelse eller kontingentrestance slettes medlemmets data på
medlemslisten.
Vi opbevarer dog oplysninger om medlemmer til statistik og lignende, så længe de
har historisk værdi.


Foreningen videregiver ikke medlemmernes private oplysninger til andre i
markedsføringsøjemed. Medlemmerne har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke
data vi opbevarer om dem.