Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for Danske Slægtsforskere - Skive

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Danske Slægtsforskere - Skive. Foreningen har hjemsted i Skive Kommune. Danske Slægtsforskere - Skive er en selvstændig forening i tilknytning til Danske Slægtsforskere, og følger regelsættet derfra.

 

§ 2. Formål

Danske Slægtsforskere – Skive’s formål er at skabe et regionalt forum for slægts-, personal- og lokalhistorie ved at:

 • Afholde foredrag, møder, kurser og anden oplysningsvirksomhed relateret til slægts-, personal- og lokalhistorie
 • Udbrede kendskabet til IT omkring slægts-, personal- og lokalhistorie
 • Samarbejde med andre foreninger og institutioner med tilsvarende formål
 • Udbrede kendskabet til slægts-, personal- og lokalhistorie via foreningens hjemmeside, som lægges på Danske Slægtsforskeres hjemmeside.

 

§ 3. Medlemmer og kontingent

Som medlem kan optages alle med interesse for slægtsforskning. Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent.

Kontingent til foreningen fastlægges på den årlige generalforsamling for det kommende år. Kontingentet forfalder d. 1/1 og skal være betalt senest den 31. januar. Kontingentopkrævning foregår via Danske Slægtsforskere.

 

Stk. 2. To personer i samme husstand kan tegne familiemedlemsskab. Begge får fulde medlemsrettigheder til foreningens aktiviteter og generalforsamling, ganske som enkeltmedlemmer. Kontingentet for to personer i samme husstand reduceres med 50% for 2. person.

Stk. 3. Et medlem, som ikke betaler sit kontingent, bliver rykket. Hvis betalingen ikke er indkommet senest en måned efter rykkerskrivelsen, udmeldes medlemmet af foreningen.

Stk. 4. Det er medlemmets pligt at holde Danske Slægtsforskere - Skive opdateret om sin email-adresse. Dette kan enten ske via indberetning på foreningens hjemmeside eller ved at oplyse email-adresse direkte til Danske Slægtsforskere - Skive’s bestyrelse.

 

§ 4. Eksklusion

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis vedkommende opfører sig i strid med foreningens vedtægter eller andre gældende bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen for at gennemføre en eksklusion.

 

§ 5. Bestyrelsen

Danske Slægtsforskere - Skive ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på en generalforsamling blandt foreningens medlemmer for to år ad gangen, sådan at 2 vælges i lige år, og 3 vælges i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter, begge for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, og som minimum vælges formand og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen afgør selv, om suppleanterne skal deltage i bestyrelsesarbejdet, ligesom den afgør, om der skal nedsættes ad hoc arbejdsudvalg med reference til bestyrelsen til løsning af specifikke opgaver.

Stk. 3. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst to af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde skal indeholde dagsorden, og der skal føres beslutningsreferat. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 6. Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Ordinær generalforsamling indkaldes på mail til medlemmerne og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden og de fornødne bilag.

Stk. 3. Til den ordinære generalforsamling skal dagsorden indeholde minimum følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Kassereren fremlægger budget og bestyrelsens forslag til kontingentet for året
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 6. Stemmeret har kun tilstedeværende medlemmer. Afstemning skal finde sted skriftligt, hvis blot et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer, der er til stede. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme.

 

§ 7. Regnskab og formue

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af foreningens revisor. Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder foreningens årsregnskab. Optagelse af lån i foreningen eller indgåelse af lejemål eller andre større økonomiske dispositioner kan ikke finde sted under disse vedtægter.

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig forlanger det, med angivelse af de punkter der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på mail til medlemmerne og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, og skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, og afholdelsen skal ske inden 6 uger fra modtaget anmodning.

 

§ 9. Tegning og hæftelse

Foreningen forpligtes udadtil af formanden alene eller to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Kassereren kan ikke uden formandens eller to andre bestyrelsesmedlemmer foretage dispositioner ud over almindelig forretningsgang. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende pligter.

 

§ 10. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af en generalforsamling med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer. Forslagene skal være bekendtgjort i indkaldelsen til generalforsamlingen. Hvis forslaget får flertal, men dette flertal ikke udgør 2/3 af de fremmødte stemmer, skal forslaget, hvis det ønskes fremmet, genfremsættes på en ny generalforsamling, tidligst 2 uger og senest 4 uger efter den første. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med almindelig stemmeflerhed.

 

§ 11. Opløsning

Danske Slægtsforskere - Skive kan opløses, hvis et forslag herom er vedtaget af en ordinær generalforsamling og derefter af en ekstraordinær generalforsamling under forudsætning af, at 3/4 af de fremmødte medlemmer på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling stemmer for opløsning. Foreningens formue og arkiv vil efter opløsningen blive overdraget til lokale slægts- eller lokalhistoriske foreninger eller arkiver.

 

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. september 2018 i Skive.