Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Horsensegnens Slægtsforskere / Foreningen / Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER for HORSENSEGNENS SLÆGTSFORSKERE

§1

Foreningens navn er: HORSENSEGNENS SLÆGTSFORSKERE og hjemsted er formandens adresse.

§2

Foreningens formål er:

  1. At samle slægtshistorisk interesserede til oplysende foredrag og arrangementer af slægtshistorisk relevans.
  2. At skabe kontakt mellem medlemmerne (og andre slægtsforskere) til gensidig hjælp og inspiration i den videre forskning.

Foreningen kan arrangere ture til arkiver og historiske institutioner og kan tilslutte sig landsdækkende historiske sammenslutninger, som skønnes af betydning til opfyldelse af det under punkt 1 og 2 anførte.

§3

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i foreningens formål. Indmeldelse sker til bestyrelsen. Udmeldelse sker til bestyrelsen med virkning fra efterfølgende årsskifte.

§4

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, derudover er der 2 revisorer, 2 bestyrelsessuppleanter, og en revisorsuppleant. Alle vælges af generalforsamlingen. Valgene gælder for 2 år for bestyrelsesmedlemmer og revisor. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Suppleanter vælges for et år ad gangen, med 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned, og indkaldes med mindst 14 dages varsel med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Det reviderede regnskab med budget ved kassereren
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor
  5. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag, der er modtaget af formanden senest 10 dage før generalforsamlingen
  8. Eventuelt

Bestyrelsens forslag vedlægges indkaldelsen, og indkomne forslag eftersendes senest 5 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer der har betalt kontingent. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. Hvert medlem/par har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg til særlige opgaver.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt bestyrelsen finder det ønskeligt eller 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse skal ske med mindst 10 dages varsel, vedlagt dagsorden og forslag.

§5

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen for den følgende sæson, som i 2020 er fra 1. september - 31. december og fra 2021 er 1. januar - 31. december. Kontingentet skal være betalt senest d. 1. september 2020 og d. 31. januar 2021. Ved indmeldelse efter 31. juli fra 2021 betales kun ½ kontingent indtil 31/12 samme år.

§6

Horsensegnens Slægtsforskere gemmer kun de informationer om medlemmerne, som er relevante og nødvendige.

§7

Foreningens opløsning kan kun finde sted, når det er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning. Ved sidste generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler, der skal anvendes til støtte for slægts- eller personalhistoriske formål.

Foreningens arkiv overdrages den institution, der modtager foreningsarkivalier for Horsens kommune. Foreningens sidste bestyrelse drager omsorg for, at ophævelsesparagraffens bestemmelser overholdes.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 18.januar 1999. Ændringer vedtaget på generalforsamlinger den 23. februar 2000. - den 21. februar 2006 - den 23. februar 2010 - den 21. februar 2017- den 21.februar 2019- den 20.februar 2020