Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen
VÆLG ÅR:

Ordinær generalforsamling 2015

Onsdag den 11. marts var der ordinær generalforsamling for Slægtsforskerne i Vesthimmerland på Løgstør Gamle Skole.

Lis Thomsen bød velkommen og derefter blev Jørgen Nygaard Christensen valgt som dirigent. Lis Thomsen fremlagde bestyrelsens beretning. Hun berettede om en righoldig aktivitet; bl.a. ture til landsarkivet i Viborg, hyggelige klubaftener på Farsø skole og interessante foredrag på museet i Aars.

Regnskabet ved kasserer Lis Thomsen viste bl.a. indtæger ved:

- indtægter ved kontingent fra 94 medlemmer      18.200,00 kr. 
- tilskud til projektor og lærred fra Jutlander Bank   2.000,00 kr.
- 3 stk. afholdte kurser i Løgstør                            2.800,00 kr.

og udgifter til bl.a. SSF (blade og kontingent)          3.553,20 kr.
- 3 foredragsholdere                                              7.500,00 kr.
- nyindkøb af projektor og lærred                            5.167,95 kr.
- kontorartikler i øvrigt                                           1.327,45 kr.

Når indtægterne på 23.020,45 fratrækkes udgifterne på 21.151,70 kr. ses et overskud på 1.868,75 kr., der sammen med kassebeholdningen pr 31.12.2013 på 8.852,40 kr. giver en kassebeholdning pr. 31.12.2014 på 10.722,15 kr.

Valg af bestyrelse:

Da Carten Byrialsen ikke ønskede genvalg, blev Bodil Klitgaard nyvalgt, resten var genvalg. Peter Ginderup blev genvalgt som suppeant.

Valgt af revisor og supleant:

Leif Madsen blev genvalgt til revisor.
Poul Carstensen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Valg til programudvalg:

Peter Olsen, Lis Thomsen og Ole Bådsgaard blev alle genvalgt.
Bodil Klitgaard blev nyvalgt.

Kontingent forbliver uforandret 200 kr. pr år pr husstand.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev foreslået at holde flere møder i Løgstør, hvis lokalerne kan findes. Ligeledes blev det foreslået at undersøge muligheden for at afholde slægtsforskerkurser i Løgstør, hvis tilslutningen er til stede.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kaffe og brød, og Kathrine Tobiasen fra Randers fortalte om egen forskning.

Hornum, den 20.03.2015.
Lilian Frimor (ved fravær af sekretær Peter Olsen)

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012