Danske Slægtsforskere Facebook
Vi knytter personer med interesse
for slægtsforskning sammen

Vedtægter for Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland

Vedtægter for

Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland.

§1. Foreningens navn er: Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland og hjemsted er Norddjurs kommune, og foreningen tegnes af formanden.

§2. Foreningens formål er at samle historisk interesserede for at øge kendskabet til historie herunder slægts- og lokalhistorie.

§3. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen eller på foreningens hjemmeside.

§4. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kontingentet, der fastsættes af generalforsamlingen, indbetales i januar/februar.

§5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§6. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på syv medlemmer. Denne konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Desuden vælges to supplanter til bestyrelsen. Valgene til bestyrelsen gælder for to år ad gangen med tre medlemmer på valg hvert ulige år og fire hvert lige år. Valgene som suppleanter gælder for to år ad gangen med en suppleant på valg hvert år.

Generalforsamlingen vælger to revisorer samt en suppleant. Valgene som revisorer gælder for to år ad gangen med en revisor på valg hvert år. Valget af revisorsuppleant gælder for to år ad gangen med valg hvert andet år.

§7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Ændringer i vedtægterne kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Hvert kontingentbetalende medlem har en stemme, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

§8. Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for foreningens opløsning. Ved sidste generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal beslutning om, hvilket almennyttigt formål foreningens formue går til.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag den 24. november 1980 på Aalsø Bibliotek og ændret ved ordinær generalforsamling onsdag den 30. september 1981 og tirsdag den 3. oktober 1989 på Trustrup Bibliotek.

Senere ændret tirsdag den 6. oktober 1988 og tirsdag den 7. februar 2006 ved ordinær generalforsamlinger i Posthavecentret, Grenaa.

Ændret ved ordinær generalforsamling tirsdag den 19 februar 2013, på Grenaa egnsarkiv.